HEADER afbeelding + titel
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden OSK Advocaten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van OSK Advocaten.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door OSK Advocaten.
 3. OSK Advocaten is een vennootschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse orde van advocaten worden gesteld.
 4. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.
 5. Iedere aansprakelijkheid van OSK Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 6. OSK Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. OSK Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat OSK Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 7. OSK Advocaten zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld, of in geval dat sprake is van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, de hiervoor benodigde stukken (met name de toevoeging) is ontvangen. De hoogte ervan zal door OSK Advocaten in redelijkheid worden vastgesteld.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan OSK Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door OSK Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW-kosten die OSK Advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en E-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de orde van advocaten.
 9. OSK Advocaten zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden
  gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 10. OSK Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.
 11. OSK Advocaten is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voorzover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Van Oosten advocaten hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 12. OSK Advocaten is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 13. OSK Advocaten is gerechtigd de inhoud van een door een advocaat gevoerd telefoongesprek vast te leggen op een geluidsdrager.
 14. Ons kantoor heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Deze procedure houdt kort gezegd in dat eerst zal worden geprobeerd om in een gesprek tussen de cliënt en de behandelend advocaat, dat eventueel kan geschieden onder leiding van de klachtenfunctionaris (de klachtenfunctionaris is nooit de advocaat die uw zaak behandelt) het probleem op te lossen, waarbij gestreefd wordt de lucht te klaren opdat de relatie kan worden voortgezet. Indien dit niet tot een oplossing leidt wordt de klacht in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris, die de cliënt binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk een reactie geeft en hem daarbij eventueel in overweging kan geven de klacht onder de aandacht te brengen van de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Indien u  van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Nadere informatie over deze klachtprocedure kunt u aanvragen bij de advocaat die uw zaak behandelt, dan wel bij de klachtfunctionaris. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk (klacht@osk.nl) indienen.
 15. De rechtsverhouding tussen OSK Advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

29.04.2021

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

 • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
 • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
 • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
 • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
 • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
 • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk